W ramach hydrogeologii wykonujemy:

Roboty geologiczne planowane dla określenia warunków hydrogeologicznych mogą być realizowane tylko w oparciu o PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji geologicznej.

DOKUMENTACJE HYDROGEOLOGICZNE sporządzamy w celu:

    • wykonywania odwodnień w celu wydobywania kopalin,
    • wykonywania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
    • składowania odpadów na powierzchni,

Powyższe opracowania wykonujemy zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

KOSZTpowyższych usług zawsze ustalany jest indywidualnie, ponieważ kształtuje go zakres wymaganych badań terenowych i charakter planowanej inwestycji

Kontakt

geologia@gea-geologia.pl

669 256 613

NIP: 9721066407