W ramach GOSPODARKI WODNEJ wykonujemy głównie OPERATY WODNOPRAWNE wymagane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne, na:

 1. usługi wodne np:
  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
  • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
  • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
 2. szczególne korzystanie z wód np:
  • odwadnianie gruntów i upraw,
  • użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach,
  • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
  • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę,
  • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wykonanie urządzeń wodnych (np. wykonanie obudowy studni głębinowej);
 6. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 7. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych.

PONADTO WYKONUJEMY

 1. Opracowanie i WNIOSEK W SPRAWIE USTANOWIENIA STREF OCHRONNYCH obejmujących:
  • wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
  • teren ochrony bezpośredniej,
  • teren ochrony pośredniej;
 2. OPINIE HYDROGEOLOGICZNE dla planowanych robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, wymagane przepisem określonym w art. 176 ust. 5 ustawy Prawo wodne

KOSZT powyższych usług zawsze ustalany jest indywidualnie, ponieważ kształtuje go zakres wymaganych badań terenowych i charakter planowanej inwestycji.

Kontakt

geologia@gea-geologia.pl

669 256 613

NIP: 9721066407