W ramach geotechniki wykonujemy:

Badania geotechnicze są pierwszymi badaniami wodnogruntowymi terenu budowy, wymaganymi w początkowej fazie procesu budowlanego dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

W ramach geotechnicznych badań terenowych wykonuje się badania umożliwiające wyznaczenie cech mechanicznych gruntów, potrzebnych do obliczania nośności i odkształceń gruntów, a więc modułów ściśliwości, modułów odkształcenia, kątów tarcia wewnętrznego i kohezji oraz inne pomocnicze cechy takie jak gęstości objętościowe, wilgotności naturalne i współczynniki filtracji.

Wyniki badań geotechnicznych przedstawia się w OPINII GEOTECHNICZNEJ, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

OPINIA GEOTECHNICZNA ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazuje kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo DOKUMENTACJĘ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKT GEOTECHNICZNY.

W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się oprócz OPINII GEOTECHNICZNEJ i DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO również DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKĄ, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

KOSZT powyższych usług zawsze ustalany jest indywidualnie, ponieważ kształtuje go zakres wymaganych badań terenowych i charakter planowanej inwestycji

Kontakt

geologia@gea-geologia.pl

669 256 613

NIP: 9721066407